plienenie v priestore vojnových operácií


Preferovaný termín: plienenie v priestore vojnových operácií
Alternatívne termíny: trestný čin plienenia v priestore vojnových operácií
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2019

Legálna definícia: Kto v priestore vojnových operácií, na bojisku, v miestach postihnutých vojnovými operáciami alebo na obsadenom území a) zmocní sa cudzej veci, využívajúc niečiu tieseň, b) svojvoľne cudzí majetok ničí alebo ho pod zámienkou vojnovej potreby odníma, alebo c) okráda padlých alebo ranených, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 427
Doktrinálna definícia: Objektívnu stránku trestného činu charakterizuje konanie páchateľa, ktorý v priestore vojnových operácií, na bojisku, v miestach postihnutých vojnovými operáciami alebo na obsadenom území a) sa zmocní cudzej veci využívajúc niečiu tieseň, b) ničí svojvoľne cudzí majetok alebo ho pod zámienkou vojnovej potreby odníma, c) okráda padlých alebo ranených.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne