ohrozenie kultúrnych hodnôt


Preferovaný termín: ohrozenie kultúrnych hodnôt
Alternatívne termíny: trestný čin ohrozenia kultúrnych hodnôt
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2019

Legálna definícia: Kto počas vojny a) vo veľkom rozsahu zničí alebo si privlastní predmety kultúrnej hodnoty chránené medzinárodným dohovorom, b) dopustí sa drancovania, vandalizmu alebo iného zneužitia voči takému predmetu, c) z takého predmetu urobí v rozpore s medzinárodným dohovorom cieľ útoku, alebo d) predmet kultúrnej hodnoty pod zvýšenou ochranou medzinárodného dohovoru alebo jeho bezprostredné okolie využije v rozpore s medzinárodným dohovorom na podporu vojenskej činnosti, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 434
Doktrinálna definícia: Objektívnu stránku trestného činu charakterizuje konanie páchateľa, ktorý počas vojny: a) vo veľkom rozsahu zničí alebo si privlastní predmety kultúrnej hodnoty chránené medzinárodným dohovorom, b) dopustí sa drancovania, vandalizmu alebo iného zneužitia voči takému predmetu, c) z takého predmetu urobí v rozpore s medzinárodným dohovorom cieľ útoku alebo d) predmet kultúrnej hodnoty pod zvýšenou ochranou medzinárodného dohovoru alebo jeho bezprostredné okolie využije v rozpore s medzinárodným dohovorom na podporu vojenskej činnosti.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
34/2002 Z. z. - Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne