krivá výpoveď


Preferovaný termín: krivá výpoveď
Alternatívne termíny: trestný čin krivej výpovede
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2019

Legálna definícia: Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 346 ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu krivej výpovede podľa § 346 ods. 1 spočíva v tom, že kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. novembra 2010, sp. zn. 6Tost 31/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
307/2014 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne