porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni


Preferovaný termín: porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni
Alternatívne termíny: trestný čin porušovania povinnosti pri hrozivej tiesni
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2020

Legálna definícia: Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje skupinu osôb, tým, že bez závažného dôvodu a) odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo b) zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 290 ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu porušovania povinnosti pri hrozivej tiesni spočíva v zmarení alebo sťažení odvrátenia alebo zmiernenia hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje skupinu osôb, tým, že bez závažného dôvodu a) odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo b) zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
129/2002 Z. z. - Zákon o integrovanom záchrannom systéme


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne