všeobecné ohrozenie


Preferovaný termín: všeobecné ohrozenie
Alternatívne termíny: trestný čin všeobecného ohrozenia
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2019

Legálna definícia: Kto úmyselne a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 284
Doktrinálna definícia: Trestný čin všeobecného ohrozenia v zmysle § 284 Trestného zákona možno spáchať troma formami: 1. spôsobením všeobecného nebezpečenstva, 2. zvýšením všeobecného nebezpečenstva alebo 3. sťažením jeho odvrátenia alebo zmiernenia.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9
Judikát EU: Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. proti Slovenskej republike zo 04. októbra 2011 k sťažnosti č. 35090/07
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
281/2015 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
143/1998 Z. z. - Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne