krízová situácia


Preferovaný termín: krízová situácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.01.2019

Legálna definícia: Krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie a) núdzový stav, b) výnimočný stav, c) vojnový stav, alebo d) vojna.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 134 ods. 2
Doktrinálna definícia: Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
387/2002 Z. z. - Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
227/2002 Z. z. - Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne