hrozivá tieseň


Preferovaný termín: hrozivá tieseň
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Za hrozivú tieseň treba považovať stav, v ktorom je viac ľudí súčasne vydaných citeľným útrapám (napr. pri povodni, nebezpečnej radiácii, epidémii a pod.), z hladu, smädu, choroby a pod. Hrozivá tieseň môže byť spôsobená aj prírodnou udalosťou, živelnou pohromou, nehodou jadrovej elektrárne a pod. Následok musí postihovať väčšiu skupinu osôb individuálne neurčitých, prípadne určitých.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
129/2002 Z. z. - Zákon o integrovanom záchrannom systéme


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne