neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi


Preferovaný termín: neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
Alternatívne termíny: trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2018

Legálna definícia: Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 374
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi spočíva v porušení všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenej povinnosti, ktorého sa páchateľ dopustí tým, že neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby alebo b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 29. novembra 1995, sp. zn. I. ÚS 33/95
Uznesenie Ústavného súdu SR z 3. júla 2002, sp. zn. I. ÚS 71/02
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne