marenie spravodlivosti


Preferovaný termín: marenie spravodlivosti
Alternatívne termíny: trestný čin marenia spravodlivosti
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2020

Legálna definícia: Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý, b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu, c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 344
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu marenia spravodlivosti spočíva v alternatívnych spôsoboch konania, konkrétne v tom, že páchateľ v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý, b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz alebo bráni v získaní dôkazu, c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 7. mája 2015, sp. zn. 5 Tdo 8/2015
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne