nadržovanie


Preferovaný termín: nadržovanie
Alternatívne termíny: trestný čin nadržovania
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2018

Legálna definícia: Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 339
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu nadržovania spočíva v aktívnom pomáhaní páchateľovi trestného činu, a to v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
119/1990 Zb. - Zákon o súdnej rehabilitácii
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne