účastníctvo


Preferovaný termín: účastníctvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2018

Legálna definícia: Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor), b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca), c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník). Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 21
Doktrinálna definícia: Účastníctvom sa všeobecne rozumie úmyselná účasť viacerých osôb na trestnom čine, ktorá je namierená proti určitému konkrétnemu chránenému záujmu a sleduje sa ňou ten istý následok.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. augusta 2011, sp. zn. 2Tdo 27/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne