dokonaný trestný čin


Preferovaný termín: dokonaný trestný čin
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Trestný čin sa považuje za dokonaný, ak sú naplnené všetky znaky jeho skutkovej podstaty vrátane uvedeného poruchového alebo ohrozovacieho následku.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. novembra 2011, sp. zn. 2 Tdo 54/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 7. mája 2015, sp. zn. 5 Tdo 8/2015
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
248/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne