omyl


Preferovaný termín: omyl
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Doktrinálna definícia: Omylom v trestnom práve rozumieme nesúlad páchateľovho poznania so skutočnosťou, ktorý spočíva v tom, že páchateľ si nejakú okolnosť vôbec neuvedomil alebo o nej nemal správnu predstavu.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. augusta 2014, sp. zn. 2 Tdo 38/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
311/2001 Z. z. - Zákonník práce


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne