nedbanlivosť


Preferovaný termín: nedbanlivosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2018

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 16
Doktrinálna definícia: Podstatou nedbanlivosti je nezachovanie určitej miery opatrnosti zo strany páchateľa, v dôsledku čoho páchateľ spôsobí nezamýšľaný následok. Páchateľ zanedbaním povinnej opatrnosti pri svojom konaní spôsobil nezamýšľaný trestnoprávne relevantný následok.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 8. februára 2011, sp. zn. 3 Sžo 256/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. apríla 2015, sp. zn. 10 Sža 13/2015
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
191/1950 Zb. - Zákon zmenkový a šekový


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne