úmysel


Preferovaný termín: úmysel
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2018

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 15
Doktrinálna definícia: Úmysel je ťažšia forma zavinenia. Obsahuje zložku vedomostnú a zložku vôľovú. Vedomostná zložka obsahuje skutočnosti faktickej a právnej povahy vnímané páchateľom v čase páchania činu. Vôľová zložka vyjadruje trestnoprávne kladný, aktívny vzťah, t. j. zameranie páchateľa k právne relevantnému konaniu a následku tohto konania.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2013, sp. zn. 2 Tdo 65/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne