trestná zodpovednosť


Preferovaný termín: trestná zodpovednosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.09.2020

Doktrinálna definícia: Trestnú zodpovednosť možno definovať ako povinnosť páchateľa trestného činu podľa predpokladaných zákonných podmienok strpieť sankcie ustanovené Trestným zákonom.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. augusta 2011, sp. zn. 2Tdo 27/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. marca 2011, sp. zn. 5To 23/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne