hmotnoprávna exempcia


Preferovaný termín: hmotnoprávna exempcia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2018

Doktrinálna definícia: Hmotnoprávna exempcia znamená, že osoby vyňaté z pôsobnosti Trestného zákona sú celkom alebo sčasti beztrestné. Imunita je v zásade trvalá, čiže pôsobí aj po tom, keď dôvody na imunitu pominuli.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR zo 6. marca 2003, sp. zn. PL. ÚS 24/03
Uznesenie Ústavného súdu SR z 21. júla 1999, sp. zn. II. ÚS 76/99
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne