návodca


Preferovaný termín: návodca
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Ten, kto úmyselne naviedol iného na spáchanie trestného činu.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 21
Doktrinálna definícia: Osoba, ktorá pôsobí na inú osobu s cieľom presvedčiť ju aby spáchala trestný čin.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. augusta 2012, sp. zn. 2 To 1/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 17. októbra 1972, sp. zn. 3 Tz 87/72
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. mája 1992, sp. zn. 7 Tz 23/92
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne