dištančné delikty


Preferovaný termín: dištančné delikty
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Pojmom dištančné delikty sa označujú také trestné činy, pri ktorých medzi konaním a následkom existuje určitá vzdialenosť. Vo vzťahu k územnej pôsobnosti pôjde predovšetkým o priestorovú vzdialenosť. Taký čin je charakteristický tým, že konanie bolo vykonané na území Slovenskej republiky a následok nastal alebo mal nastať na území cudzieho štátu, alebo naopak, páchateľ sa dopustil konania na území cudzieho štátu a následok nastal alebo mal nastať na území Slovenskej republiky.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne