horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach


Preferovaný termín: horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.11.2018

Doktrinálna definícia: Je spolupráca uskutočňovaná medzi dvoma alebo viacerými štátmi v trestnej oblasti resp. medzi orgánmi, ktoré konajú v mene tohto štátu, pričom aspoň jeden štát je nečlenským štátom Európskej únie. Táto forma justičnej spolupráce je tzv. horizontálna, pretože v nej vystupujú výlučne štáty, ako subjekty medzinárodného práva, ktoré sú si navzájom rovné.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-021-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
286/2018 Z. z. - Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne