extradícia


Preferovaný termín: extradícia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Extradíciou sa rozumie akt odovzdania osoby, ktorý je v právomoci štátu, na území ktorého sa osoba nachádza, štátu príslušného ju stíhať, alebo vykonať uložený trest, na ktorého území a v ktorého právomoci bola táto osoba obvinená alebo právoplatne odsúdená za trestný čin.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-021-4.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 26. júna 2008, sp. zn. II. ÚS 111/08
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
164/2016 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 9. septembra 2009 v Štrasburgu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne