dôvodnosť obvinenia


Preferovaný termín: dôvodnosť obvinenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Dôvodnosť obvinenia je zákonom požadovaný stupeň poznania alebo zistenia, že bol spáchaný trestný čin a ktorou osobou. Dôvodnosť obvinenia je predmetom celého trestného konania, v ktorom sa poznávajú, zisťujú a hodnotia všetky skutočnosti, na ktorých je neskôr budované konečné rozhodnutie vo veci.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-021-4.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 10. decembra 2008, sp. zn. I. ÚS 425/08
Nález Ústavného súdu SR z 13. novembra 2013, sp. zn. II. ÚS 163/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne