poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky


Preferovaný termín: poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky
Alternatívne termíny: trestný čin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky
Dátum poslednej zmeny: 29.10.2018

Legálna definícia: Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 248a ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu spočíva v a) poškodení, znehodnotení alebo zničení nehnuteľnej veci, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo b) zmarení konania o vyhlásení nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku, a tým páchateľ spôsobí značnú škodu.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne