neoprávnený zásah do počítačového údaja


Preferovaný termín: neoprávnený zásah do počítačového údaja
Alternatívne termíny: trestný čin neoprávneného zásahu do počítačového údaja
Dátum poslednej zmeny: 29.10.2018

Legálna definícia: Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 247b ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu je naplnená poškodením, vymazaním, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov alebo zhoršením ich kvality v rámci počítačového systému alebo jeho časti.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne