bankové tajomstvo


Preferovaný termín: bankové tajomstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Doktrinálna definícia: Bankovým tajomstvom sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
566/1992 Zb. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne