etnická skupina


Preferovaný termín: etnická skupina
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Etnickou skupinou je historicky vzniknutá skupina ľudí, ktorú spája spoločný pôvod, najmä kultúrne znaky a jazyk, mentalita a tradície, prípadne špecifický spôsob života. Príslušníci daného etnika majú povedomie vzájomnej spolupatričnosti, vlastný názov alebo meno, ktorým sa označujú a odlišujú od iných spoločenstiev.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 15. októbra 1998, sp. zn. PL. ÚS 19/98
Nález Ústavného súdu SR z 24. februára 1998, sp. zn. PL. ÚS 4/97
Nález Ústavného súdu SR z 26. augusta 1997, sp. zn. PL. ÚS 8/96
Uznesenie Ústavného súdu SR z 1. apríla 1996, sp. zn. I. ÚS 19/96
Použitie v iných právnych predpisoch: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
365/2004 Z. z. - Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
184/1999 Z. z. - Zákon o používaní jazykov národnostných menšín


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne