cudzina


Preferovaný termín: cudzina
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.10.2018

Doktrinálna definícia: Cudzinou sa rozumie akékoľvek iné územie, okrem územia Slovenskej republiky. Ide najmä o územie cudzieho štátu alebo aj o územie, na ktoré sa nevzťahuje suverenita žiadneho štátu a je spravované podľa zásad medzinárodného práva.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 23. septembra 2004, sp. zn. II. ÚS 11/04
Uznesenie Ústavného súdu SR z 13. augusta 2003, sp. zn. IV. ÚS 144/03
Nález Ústavného súdu SR z 26. júna 2008, sp. zn. II. ÚS 111/08
Použitie v iných právnych predpisoch: 404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne