alternatívna služba


Preferovaný termín: alternatívna služba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Legálna definícia: Alternatívna služba je na účely tohto zákona iná služba namiesto mimoriadnej služby, ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe (ďalej len „evidovaný občan“) povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním (ďalej len „vyhlásenie“).
Legálne zdroje: 569/2005 Z. z. - Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu § 2 písm. a)
Doktrinálna definícia: Alternatívnou službou je iná služba namiesto mimoriadnej služby, ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe (evidovaný občan) povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9
Použitie v iných právnych predpisoch: 569/2005 Z. z. - Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
198/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve
319/2002 Z. z. - Zákon o obrane Slovenskej republiky
179/2011 Z. z. - Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne