mimoriadna služba


Preferovaný termín: mimoriadna služba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2019

Legálna definícia: Mimoriadnou službou sa na účely tohto zákona rozumie vojenská služba vykonávaná v služobnom pomere, ktorú je v období krízovej situácie povinný vykonať vojak mimoriadnej služby uvedený v písmene e).
Legálne zdroje: 570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 1 písm. c)
Doktrinálna definícia: Mimoriadnou službou je vojenská služba vykonávaná v služobnom pomere, ktorú je v období krízovej situácie, teda v období vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu, povinný vykonať vojak mimoriadnej služby.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. septembra 2012, sp. zn. 9 Sžso 74/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
569/2005 Z. z. - Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
328/2002 Z. z. - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
227/2002 Z. z. - Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
319/2002 Z. z. - Zákon o obrane Slovenskej republiky


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne