nedovolené prekročenie štátnej hranice


Preferovaný termín: nedovolené prekročenie štátnej hranice
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Nedovolené prekročenie štátnej hranice je jej prekročenie bez príslušných platných dokladov alebo spôsobom odporujúcim zákonu, prípadne Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. júna 2010, sp. zn. 1TdoV 1/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne