ciacha


Preferovaný termín: ciacha
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Ciacha je registrované úradné označenie osvedčujúce určité skutočnosti, napríklad značka (punc), označujúca zliatky drahých kovov do určitej hmotnosti, alebo značka, ktorou sa označuje vyťažené drevo.Úradná značka alebo ciacha osvedčujú podobné skutočnosti ako verejné listiny.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
364/2004 Z. z. - Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
326/2005 Z. z. - Zákon o lesoch
338/2000 Z. z. - Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
59/2001 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne