konfrontácia


Preferovaný termín: konfrontácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Konfrontácia je osobitnou formou výsluchu, ktorej podstata spočíva v postavení dvoch osôb tvárou v tvár a v ich súčasnom vypočúvaní k tej istej veci, ktorého účelom je odstrániť vzájomné rozpory v predchádzajúcich výpovediach týchto dvoch osôb.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 1999, sp. zn. II. ÚS 52/98
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne