dovolené riziko


Preferovaný termín: dovolené riziko
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Dovolené riziko spočíva v tom, že v záujme dosiahnutia očakávaného spoločensky prospešného výsledku v oblasti výroby a výskumu je prípustné ohroziť záujmy chránené trestným zákonom. Popri krajnej núdzi a výkonu práv a povinností je samostatným dôvodom vylučujúcim protiprávnosť spoločensky významných činností.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
94/2004 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne