kriminálne spravodajstvo


Preferovaný termín: kriminálne spravodajstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2018

Legálna definícia: Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta.
Legálne zdroje: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore § 39a ods. 1
Doktrinálna definícia: Kriminálnym spravodajstvom sa rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. apríla 2015, sp. zn. 3 Sži 16/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
57/1998 Z. z. - Zákon o Železničnej polícii
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne