zámena obsahu zásielok


Preferovaný termín: zámena obsahu zásielok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Zámena obsahu zásielok je procesný prostriedok, pomocou ktorého sa zámenou podozrivej zásielky zisťuje okruh osôb podieľajúcich sa na preprave a nakladaní s obsahom takejto zásielky.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne