operatívno-pátracia činnosť


Preferovaný termín: operatívno-pátracia činnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2018

Legálna definícia: Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných Policajným zborom na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov, zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany štátnej hranice a vypátrania osôb a vecí. Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Policajného zboru.
Legálne zdroje: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore § 38a
Doktrinálna definícia: Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných Policajným zborom na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov, zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany štátnej hranice a vypátrania osôb a vecí.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. apríla 2015, sp. zn. 3 Sži 16/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
57/1998 Z. z. - Zákon o Železničnej polícii
198/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve
46/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne