vrátenie veci


Preferovaný termín: vrátenie veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.09.2020

Doktrinálna definícia: Vrátenie veci je procesný prostriedok, ktorým sa po splnení účelu trestného konania vec dôležitá pre trestné konanie vráti oprávnenej osobe.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
319/2002 Z. z. - Zákon o obrane Slovenskej republiky
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne