náboj


Preferovaný termín: náboj
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.10.2018

Doktrinálna definícia: Nábojom je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, ktorý sa skladá z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu.
Doktrinálne zdroje: IVOR J., POLÁK P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
274/2009 Z. z. - Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
58/2014 Z. z. - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
397/1999 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne