nutná obrana


Preferovaný termín: nutná obrana
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 25
Doktrinálna definícia: Podstatou nutnej obrany je odvracanie nebezpečenstva, ktoré vzniká útokom človeka na chránené záujmy a to konaním namiereným proti útočníkovi. Nutná obrana je jednou z okolností vylučujúcich protiprávnosť trestného činu. Jej účelom je poskytnúť ľuďom právo brániť sa proti bezpráviu, spočívajúcom v priamo hroziacom alebo trvajúcom útoku, na záujem chránený trestným zákonom.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
ŠKROVÁNKOVÁ, M.: Nutná obrana v kontexte domáceho násilia; Justičná revue, 69, 2017, č. 1, s. 47-55
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2012, sp. zn. 2 Tdo 73/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. augusta 2004, sp. zn. 2 To 21/2004
Uznesenie Najvyššieho súdu SSR zo 14.1.1987, sp. zn. 1 To 66/86
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR zo 14.5.1982, sp. zn. 6 Tz 30/82
Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 29.júna 1978 sp. zn. 4 Tz 40/78
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 13. 2. 1978 sp. zn. 11 To 1/78
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR zo 14.3. 1975 sp. zn. 1 To 18/75
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. októbra 1995, sp. zn. 8 Tz 169/95
Rozhodnutie súdu SK: Rozsudok Okresného súdu Rožňava zo dňa 13.02.2015, sp. zn. 3T/145/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
321/2002 Z. z. - Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky
124/1992 Zb. - Zákon o Vojenskej polícii


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne