nahradenie väzby


Preferovaný termín: nahradenie väzby
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Ak je obvinený stíhaný za spáchanie ktoréhokoľvek trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a ak je daný ktorýkoľvek dôvod väzby, môže byť väzba nahradená a obvinený nemusí byť vzatý do väzby alebo môže byť z väzby prepustený. Väzbu možno nahradiť: a) zárukou záujmového združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby, b) písomným sľubom obvineného, c) dohľadom probačného a mediačného úradníka, d) peňažnou zárukou - tzv. kauciou.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol..: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. mája 2012, sp. zn. 2 Tost 10/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. októbra 2012, sp. zn. 2 Tost 32/2012
Nález Ústavného súdu SR z 8. októbra 2004, sp. zn. I. ÚS 100/04
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne