peňažná záruka


Preferovaný termín: peňažná záruka
Alternatívne termíny: kaucia
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Doktrinálna definícia: Peňažnú záruku ako prostriedok nahradzujúci väzbu možno prijať a obvineného ponechať na slobode alebo ho prepustiť z väzby na slobodu vtedy: a) ak je daný niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného poriadku, b) ak je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin a je daný dôvod opätovnej väzby podľa § 71 ods. 2 písm. a) až c) alebo e) Trestného poriadku, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu, alebo c) ak je vo väzbe, do ktorej bol vzatý podľa § 80 ods. 3 Trestného poriadku, resp. § 81 ods. 4 Trestného poriadku, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu, d) ak on alebo s jeho súhlasom iná osoba zložila peňažnú záruku v určenom čase a výške do pokladnice súdu alebo na účet súdu.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol..: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016. ISBN 978-80-8173-020-7.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 11. októbra 2001, sp. zn. III. ÚS 38/01
Nález Ústavného súdu SR z 27. apríla 2010, sp. zn. III. ÚS 71/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. októbra 2012, sp. zn. 2 Tost 32/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
199/2004 Z. z. - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne