pohŕdanie súdom


Preferovaný termín: pohŕdanie súdom
Alternatívne termíny: trestný čin pohŕdania súdom
Dátum poslednej zmeny: 25.07.2018

Legálna definícia: Kto opakovaným konaním napriek predchádzajúcemu upozorneniu a) závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu, b) na pojednávaní sa k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje, alebo c) bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchne príkaz súdu alebo jeho predvolanie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 343
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu spočíva v alternatívnych spôsoboch konania, a to v opakovanom konaní páchateľa, ktorým napriek predchádzajúcemu upozorneniu a) závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu, b) sa na pojednávaní k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje alebo c) bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz súdu alebo jeho predvolanie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-585-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne