hlavné pojednávanie


Preferovaný termín: hlavné pojednávanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Hlavné pojednávanie je najdôležitejším štádiom trestného konania, v ktorom trestné stíhanie vyústi do vyslovenia zákonného a odôvodneného rozhodnutia o vine obžalovaného a o treste za spáchaný trestný čin, prípadne aj o ochrannom opatrení a o náhrade škody.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., ZÁHORA J.: Repetitórium trestného práva. 3. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-796-9.
Judikát SK: Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 31. januára 2012, sp. zn. 1 To 2/2012
Nález Ústavného súdu SR zo 6. júna 2007, sp. zn. I. ÚS 15/07
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne