krajná núdza


Preferovaný termín: krajná núdza
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2016

Legálna definícia: Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému trestným zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 24
Doktrinálna definícia: Krajnou núdzou sa označuje stav, keď sa odvracia priamo hroziace nebezpečenstvo na záujem chránený trestným zákonom na úkor iného chráneného záujmu. Patrí medzi okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, čo znamená, že skutok, ktorý by bol inak trestným činom, nie je trestným činom.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 24.2.1987, sp. zn. 7 Tz 9/87
Rozsudok Najvyššieho súdu z 19. januára 1968, 1 Tz 2/68
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR zo 16.6.1971, sp. zn. 3 Tz 54/71
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 31.5.1979, sp. zn. 7 Tz 25/79
Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 11.12.1980, sp, zn, 3 To 72/80
Uznesenie Najvyššieho súdu ČSR z 25.9.1989, sp. zn. 7 Tz 17/89
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
321/2002 Z. z. - Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
124/1992 Zb. - Zákon o Vojenskej polícii


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne