kolúzna väzba


Preferovaný termín: kolúzna väzba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Dôvod väzby. Ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok sa stal, že má znaky trestného činu, že je dôvodné podozrenie, že ho spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva obava, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, alebo bude inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., ZÁHORA J.: Repetitórium trestného práva. 3. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-796-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
550/2003 Z. z. - Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
437/2006 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne