európsky zatýkací rozkaz


Preferovaný termín: európsky zatýkací rozkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Európsky zatýkací rozkaz je rozhodnutie vydané justičným orgánom členského štátu Európskej únie na to, aby bola vyžiadaná osoba zadržaná a vydaná tomuto štátu z iného členského štátu na účely trestného stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., ZÁHORA J.: Repetitórium trestného práva. 3. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-796-9.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. júla 2011, sp. zn. 2Tost 19/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. januára 2010, sp. zn. 5 Tost. 1/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
161/2013 Z. z. - Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
124/1992 Zb. - Zákon o Vojenskej polícii
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne