trváci trestný čin


Preferovaný termín: trváci trestný čin
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.07.2018

Legálna definícia: Za trváci trestný čin sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie protiprávneho stavu.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 12
Doktrinálna definícia: Trváci trestný čin spočíva v tom, že páchateľ vyvolá protiprávny stav, ktorý potom udržiava. Trvanie môže byť dlhšie aj kratšie, vždy však musí byť pojmovým znakom určitej skutkovej podstaty trestného činu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J., ZÁHORA J.: Repetitórium trestného práva. 3. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-796-9.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. novembra 2010, sp. zn. 5Tdo 24/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
12/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne