pytliactvo


Preferovaný termín: pytliactvo
Alternatívne termíny: trestný čin pytliactva
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 310
Doktrinálna definícia: Trestný čin pytliactva možno spáchať niekoľkými formami: 1. lovenie zveri alebo rýb bez povolenia, 2. lovenie zveri alebo rýb v čase ich ochrany, 3. lovenie zveri alebo rýb zakázaným spôsobom, 4. ukrytie, prechovávanie alebo prevedenie na seba alebo iného zveri alebo rýb neoprávnene ulovených alebo nájdených.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
139/2002 Z. z. - Zákon o rybárstve
274/2009 Z. z. - Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne