porušovanie ochrany stromov a krov


Preferovaný termín: porušovanie ochrany stromov a krov
Alternatívne termíny: trestný čin porušovania ochrany stromov a krov
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2020

Legálna definícia: Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 306
Doktrinálna definícia: Ide o neoprávnené poškodenie alebo zničenie stromu, kra alebo ich neoprávnený výrub vo väčšom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne