subjekt trestného konania


Preferovaný termín: subjekt trestného konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2016

Legálna definícia: Subjekt trestného konania je každý, kto má a vykonáva vplyv na priebeh konania a komu trestný poriadok na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo ukladá povinnosti.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 10
Doktrinálna definícia: Subjektmi trestného konania rozumieme tie činitele (štátne orgány, fyzické osoby a právnické osoby), ktoré majú a vykonávajú vlastný vplyv na priebeh konania a ktorým trestný poriadok na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva a ukladá určité procesné povinnosti.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-309-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne